kinh nghiệm mở khu vui chơi và đồ chơi trẻ em
Browsing Category

Khu Vui Chơi Hướng Nghiệp

Phan Gia là một trong những công ty đang hướng các mẫu thiết kế khu vui chơi trẻ em đi theo hướng khu vui chơi hướng nghiệp.
Mô hình thiết kế – thi công khu vui chơi hướng nghiệp là một mô hình nhắm đến mục tiêu dậy trẻ cách thức làm việc, nhằm nâng cao tư duy của trẻ để trẻ có thể tự mình phát huy tốt những kỹ năng của mình.
Khu vui chơi trẻ em hướng nghiệp chủ yếu là giáo dục trẻ nhằm giúp trẻ có thể định hướng cho mình lựa chọn các ngành nghề trong tương lai.